Home>Dla rolników>

Konto bieżące

Konto bieżące

Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych :


1.    Konto rozliczeniowe bieżące - jest przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz wykonywania przez klienta transakcji płatniczych. 
2.    Konto rozliczeniowe pomocnicze – może służyć do wyodrębnienia i rozliczenia środków pieniężnych na określony cel.
3.    Konto VAT – jest to rachunek w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym służącym do gromadzenia i rozliczeń środków pieniężnych pochodzących z tytułu podatku od towarów i usług oraz innych należności podatkowych i składek ZUS określonych w ustawie prawo bankowe.
 

Konto dla rolnika

     Bankowość elektroniczna: 


Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, dokonywanie transakcji bezgotówkowych, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;