Home>

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej, Bank Spółdzielczy w Bystrej informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Bystrej z siedzibą w Bystrej pod adresem: ul. Zdrojowa 3, 43-360 Bystra, dane kontaktowe Banku: numer telefonu: +48 33 817 13 71, adres e mail: bank@bsbystra.pl
2. Bank wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@bsbystra.pl, pod numerem telefonu: +48 33 817 13 71 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
5. Bank do realizacji umowy i realizacji zleconych transakcji uprawniony jest do dokonywania dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy), w celu realizacji przez ten podmiot całości lub części podmiotu umowy lub realizacji transakcji. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane w szczególności do : Krajowej Izby Rozrachunkowej S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający) oraz organów administracji państwowej i innych podmiotów uprawnionych do otrzymania danych osobowych Pani/Pana na podstawie przepisów prawa.
6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
11. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 
Administrator - Bank Spółdzielczy w Bystrej